Koncepce výchovně vzdělávací práce mateřské školy

Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání.

Cílem výchovného působení v naší mateřské škole je prožít aktivní a šťastné dětství. Do ZŠ chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a se širokou slovní zásobou.

K dosažení tohoto cíle využíváme Rámcový vzdělávací program společně s mezinárodním vzdělávacím programem  "Začít spolu".  Začít spolu je ucelený vzdělávací program s důrazem na individuální přístup k dítěti, na partnerství školy a rodiny v oblasti výchovy a vzdělání. Filosofie programu vychází z filosofie otevřené společnosti, vede k demokratickému myšlení a jednání děti i dospělé.

Děti se postupně učí:

Přijímat změnu a aktivně se s ní vyrovnávat
Kriticky myslet a umět si vybrat
Rozpoznávat problémy a řešit je
Tvořivě myslet a pracovat, využívat představivost a vědět si rady
Přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
Sdílet odpovědnost vůči obci,zemi,životnímu prostředí
Vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem

Jsme cvičnou mateřskou školou pro Střední pedagogickou školu v Liberci.