GDPR

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

POVINNÉ INFORMACE:

Pověřenec (DPO): PaeDr. Kamila Podrápská, Ph.D. (email: gdpr.podrapska@seznam.cz) Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Správce osobních údajů: Mateřská škola "Motýlek" Liberec, příspěvková organizace, Broumovská 840/7, Liberec6 460 01 zastoupená ředitelkou Bc. Martinou Suchomelovou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola "Motýlek" Liberec, příspěvková organizace, Broumovská 840/7, Liberec6 460 01, zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ:

A. OSOBNÍ ÚDAJE:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

 

B. CITLIVÉ ÚDAJE

B1: DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

  • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR

  • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření

  • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů

  • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům

  • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě

  • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

POVINNÉ INFORMACE:

Správce údajů v roli zpracovatele osobních údajů vůči třetím subjektům:

•    Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, p.o., zastoupená ředitelkou ve vztahu k orgánům státní moci (např. finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ aj.), ČŠI ČR, OSPOD

•    vybraní zaměstnanci školy  garantující zpracování osobních údajů v konkrétním segmentu činnosti školy (zástupkyně ředitelky, garantka speciálních tříd, hospodářka školy apod.) vůči dalším oprávněným subjektům (školské poradenské zařízení, banka)


Zpracovatelé osobních údajů vázaní smluvním vztahem se správcem osobních údajů:

•    mzdy: Star Comp, jednatel: Renata Hradecká

•    účetnictví: EKVITA, jednatel: Ing. Veronika Klozová

FORMULÁŘE:
RODIČE informovaný souhlas se zpracovaním  osobních údajů
ZAMĚSTNANEC informovaný souhlas se  zpracováním osobních údajů

DOKUMENTY:
ZÁPIS Přehled zprácovaní osobních údajů
PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ Přehled zpracování osobních údajů
MATRIKA Přehled zpracování_osobních ůdajů
BOZ_Prehled_zpracovani_osobnich_udaju
Žádost o informaci

Směrnice GDPR